kelimky-a-kakuko
claim

Maresi vám v spolupráci s bekoshop.sk prináša súťaž o dve chladničky s ochutnávkou ľadovej kávičky Vienna Ice Coffee. Jediné, čo musíte urobiť pre zapojenie sa do súťaže, je vyplniť náš súťažný formulár a označiť v ňom správne odpovede na všetky súťažné otázky.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?
Súťaž trvá od 1.6.2022 do 31.7.2022 na území Slovenskej republiky. V tomto čase je potrebné vyplniť súťažný formulár a označiť pritom všetky odpovede správne. S jednou emailovou adresou sa môžete v jednom kalendárnom mesiaci zaregistrovať do súťaže len raz, preto sa pri odpovediach na súťažné otázky dobre sústreďte.

Keďže naše ľadové kávy Vienna Ice Coffee najlepšie chutia dobre vychladené, výhrou v súťaži sú dve chladničky Beko s NeoFrost systémom chladenia od bekoshop.sk s ochutnávkou ľadovej kávy Vienna Ice Coffee. Súťažné otázky sa týkajú chladničiek Beko a kávičiek Vienna Ice Coffee. Odpovede nájdete na www.ladovakava.sk a na www.bekoshop.sk/rady-a-tipy.


Z účastníkov, ktorí riadne vyplnia celý formulár a budú mať všetky odpovede správne, bude vyžrebovaný jeden výherca chladničky Beko  RCNA406I40WN za jún a jeden výherca chladničky Beko RCNA406I40XBN za júl, ktorí získajú chladničku Beko s ochutnávkou ľadovej kávičky Vienna Ice Coffee.


Základná informácia o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené a získavané na základe tohto formuláru na účely zapojenia sa do reklamnej súťaže „Chladničky plné kávičky“ (ďalej len „súťaž“) sú spracúvané spracovateľskými činnosťami v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť, MARESI Foodbroker, s.r.o. so sídlom Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 5289/B, IČO: 31 352 936 (ďalej len „organizátor“) a to na účely evidencie záujemcov a účastníkov reklamnej súťaže, vyžrebovania výhercov reklamnej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom a na účely priameho marketingu.

Vyplnením tohto formuláru potvrdzujete, že v spojení s Vašou účasťou v reklamnej súťaži, Vám bola poskytnutá základná informácia o ochrane Vašich osobných údajov a bola Vám poskytnutá možnosť oboznámiť sa s rozšírenou informáciou o ochrane osobných údajov.

Máte právo na poskytnutie informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na účely Vašej účasti v súťaži sú k dispozícii v podmienkach súťaže na tejto internetovej stránke.

Stručné podmienky súťaže

 • Organizátor súťaže je Maresi Foodbroker s.r.o.
  Pre účasť v súťaži zákazník vyplní súťažný formulár s kvízovými otázkami na www.ladovakava.sk/chladnicky-plne-kavicky a zaregistruje sa tak do súťaže.
 • Do reklamnej súťaže sa môže zapojiť každý účastník, ktorý v čase trvania reklamnej súťaže splní nasledovné podmienky:
  • Zaregistruje sa na webovej adrese www.ladovakava.sk/chladnicky-plne-kavicky prostredníctvom formuláru, v ktorom uvedie svoj e-mail a správne odpovede na 5 súťažných otázok.
  • Zákazník sa takýmto spôsobom môže zaregistrovať do súťaže jeden krát počas jedného kalendárneho mesiaca, teda dohromady maximálne dva krát (jeden krát každý kalendárny mesiac trvania súťaže).
  • Splnením uvedených podmienok sa zákazník organizátora stane účastníkom súťaže a bude zaradený do žrebovania o výhry v súťaži.
 • Každý zákazník organizátora sa môže zapojiť do reklamnej súťaže viackrát jednou emailovou adresou však maximálne jeden krát počas jedného kalendárneho mesiaca počas trvania súťaže.
 • Súťaž začína 1.6.2022 a končí 31.7.2022
 • Hlavná cena v kalendárnom mesiaci jún 2022 je 1x chladnička Beko  RCNA406I40WN s ochutnávkou kávy Vienna Ice Coffee a v kalendárnom mesiaci júl 2022 je 1x chladnička Beko RCNA406I40XBN s ochutnávkou kávy Vienna Ice Coffee.
 • Výhercovia hlavnej ceny budú dohromady dvaja – jeden za kalendárny mesiac jún a jeden za kalendárny mesiac júl. Každý výherca bude vyžrebovaný do 30 dní odo dňa ukončenia súťažného obdobia, výhercov budeme kontaktovať na zaregistrovanej emailovej adrese.
 • Reklamnej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Každý účastník sa zúčastňuje reklamnej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za žiadnu z výhier zaradených do súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohoto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa reklamnej súťaže, podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť reklamnú súťaž, alebo zmeniť jej podmienky v zmysle zákonných ustanovení. 

plné znenie pravidiel